Често задавани въпроси

Excel Property Sofia е млада, но бързо развиваща се компания за недвижими имоти, която предлага имоти за продажба и отдаване под наем във всички сегменти на пазара в България. Основна цел на нашата работа е да предложим пълен пакет от различни услуги, съпътстващи сделки с недвижими имоти за нашите български и чуждестранни клиенти.

1. Кой и как да получи собствеността върху недвижими имоти в България? – Всички български граждани, граждани, които са членове на Европейския съюз или други чуждестранни граждани, могат да придобият собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти съгласно българското законодателство. Съгласно Договора за присъединяване на България към Европейския съюз, всички граждани на държави-членки на ЕС или Европейското икономическо пространство от 01.01.2012 г. имат право да придобият земята, която е построена върху тяхна собственост. В момента остава в сила само мораториумът върху продажба на земеделска земя на чуждестранни граждани, според договора на Република България за присъединяване към Европейския съюз трябва да бъде премахнат на 1.1.2014 г.

2. Кои са основните стъпки на правните процедури за закупуване на имот в България? – Ако искате да придобиете имот в България, има два основни етапа в правния процес, а именно – подготовката и подписването на предварителния договор за покупко-продажба и финализирането на сделката след подписване на окончателния договор под формата на титулярно лице на нотариус. Предварителният договор е задължение на продавача да продаде, а купувача да закупи имота при условията на това споразумение – при условие на договор, крайна цена, условия на плащане, срок на изпълнение, неустойки и др. След изпълнение на всички условия по този договор договор се прехвърля в собствеността на имота, тъй като окончателен договор се подписва пред нотариус от двете страни и същия ден този дял се вписва в имотния регистър. С това удостоверява, че купувачът е новият собственик на имота и той има пълното право да се разпорежда с него, както вижда добре.

3. Какъв е размерът на юридическите такси и такси при сделки с недвижими имоти? – при сделки с недвижими имоти, предвидени от закона, данъците представляват сумата, която обикновено възлиза на 3,5-4% от покупната цена. Първо е данъкът за прехвърляне на собственост или местен данък, който се определя според местоположението на конкретен имот. На второ място е нотариалната такса, която е еднаква за цялата страна и се определя според тарифата за нотариалните такси. И накрая, е таксата за вписване на сделката в имотния регистър, която е фиксирана в размер на 0,1% от стойността на имота. Препоръчва се в недвижимите имоти винаги да се използват услугите на квалифицирани адвокати, таксите се заплащат допълнително и подлежат на индивидуални преговори между адвоката и клиента според материалния интерес и обема на работата.

4. Какви са задълженията ми като собственик на недвижими имоти в България, какви данъци и такси трябва да плащам? – Първо, всеки собственик е длъжен да плаща сметките си за комунални услуги на доставчици на ток, вода, отопление, телевизия, интернет и други. Тези суми са предмет на индивидуални договорни отношения между вас като собственик и доставчика на услуги. Освен това всеки собственик на имот в жилищния комплекс, съгласно Закона за собствеността на етажната собственост, е задължен да плаща разходи за комунални услуги за поддръжка на общи части пропорционално на техните интереси. Много често в жилищните комплекси се използват компании, които се ангажират с цялостното управление и поддръжка на имота, тъй като съответните такси и услуги на тези компании се определят от Общото събрание на собствениците и за целта има подписани необходими договори. Като собственик на имот в България са задължени да плащат годишен данък върху собствеността заедно с такса за битови отпадъци (такса смет), които се определят от местните данъчни власти според местоположението на конкретен имот.

5. Какви стъпки трябва да се предприемат при препродажба на недвижими имоти, трябва ли да плащам данък върху дохода? – Този процес трябва да се разглежда в два аспекта – правен и практически. В юридически план първият продавач трябва да докаже, че притежава пълната собственост върху недвижимия имот, за да се разпорежда с него. Препродажба е актът за прехвърляне на собствеността върху собственост от едно лице на друго чрез подписване на договор под формата на нотариален акт на нотариус. Практиката трябва да се свърже с агенция за недвижими имоти с добра репутация на пазара с компания с добра маркетингова стратегия и иновативен подход в работата, който се придържа към най-добрите международни практики и по този начин може възможно най-бързо да реализира сделка. Важно е да се знае, че препродажбата на имот съгласно разпоредбите на Закона за данък върху доходите на физическите лица (LITI) подлежи на облагане с обща годишна данъчна основа.

6. Какъв е минималният капитал за регистрация на фирма в България? – Търговският закон на Република България определя рамката и изискванията за регистрация на всякакъв тип дружества. Всички юридически лица, търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства подлежат на вписване в Търговския регистър в България, който се поддържа от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието. Съгласно този закон основните видове компании и капитал, необходими за регистрацията им, са:

  • Едноличен търговец (ЕТ) – може да бъде регистрирано всяко лице, пребиваващо в Република България, без значение дали е български или чуждестранен гражданин. При регистрацията му не е необходим капитал, а регистрацията се изисква само административно заплащане на държавни данъци;
  • Дружество с ограничена отговорност (LLC / Ltd) – създадено и контролирано лесно въз основа на сдружаване, което се сключва писмено. Управленската структура се състои от Общото събрание и един или повече ръководители. Когато такова дружество е образувано от едно лице, то това е дружества с ограничена отговорност. Това е предпочитаният тип компания, тъй като правните пречки пред него са минимални в сравнение с други компании. Според закона необходимия минимален капитал за регистрация на такова дружество е 2 лева;
  • Акционерно дружество (АД) – създадено от едно или повече български или чуждестранни физически или юридически лица. Това е компания, чийто капитал е разделен на акции. Уставът на дружеството определя неговата структура и начина на управление. Минималният размер на капитала, необходим за регистрация, е 50 000 лева;
  • Общо партньорство (GP), Comandite par (CP), командни действия (KDA) – това са дружества, сключени договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност в рамките на обща компания. Договор за създаване на този тип дружества е съставен в писмена форма с нотариално заверени подписи на членове и трябва да съдържа реквизити, посочени в този член на Търговския закон. При регистрацията им няма първоначални капиталови изисквания;

7. Каква е комисионната на агента за Excel Property Sofia? – Комисионната за агенти е един от стандартните начини за заплащане на услугата по посредничество на имоти в световен мащаб. На този етап в България все още няма стандарти и законови рамки за дейностите, които трябва да извършват агенти по недвижими имоти като посредник. Поради тази причина много често агентите по недвижими имоти се ангажират с целия процес на реализация на сделка – от оценката на имотите, формирането на пазарната цена, насърчаването и организирането на инспекцията, имотните и правни консултации, до финализиране на сделката. Това изисква, в зависимост от обема на работата, която ще участва и съответния материален интерес от сделката, размерът на комисионната на агента да бъде предмет на индивидуални преговори с всеки собственик на имот.

Ако искате да обсъдите възможностите за продажба или закупуване на ски апартаменти в България, ние от Excel Property Sofia ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси абсолютно безплатно, без задължения! Моля, свържете се с нас СЕГА по телефона или по електронната поща …

Compare listings

Compare